Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Ján Tagaj, 974 05 Banská Bystrica, Bernolákova 5999/28, IČO 48179574

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

........................................................................................................................................................................................

(ak viete, uveďte prosím aj číslo objednávky)

Dátum objednania/dátum prijatia*: .................................................

Meno a Priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov: ..............................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:..............................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov: ..............................................................................................................

(iba ak sa tento formulár podáva na papieri):

Dátum: ...........................................

*Nehodiace sa prečiarknite.

Formulár si môžete stiahnúť aj vo formáte pdf tu